Kategorizace práce

Kategorizace práce – jedná se o zařazování pracovních pozic do kategorií dle rizikovosti, úrovně zátěže prací a pracovního prostředí patří k základním povinnostem každého zaměstnavatele.

V souladu se zařazením do kategorie práce (1-4) pak zajišťuje pracovnělékařské prohlídky a přijímá opatření pro zajištění bezpečnosti práce na pracovištích.

Kategorizace prací vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže zaměstnanců faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. Provádí se na základě zhodnocení výskytu a rizikovosti faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců. Faktory pracovních podmínek:

Kategorizace prací vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže zaměstnanců faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. Provádí se na základě zhodnocení výskytu a rizikovosti faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců. Faktory pracovních podmínek

 • prach 
 • chemické látky 
 • hluk 
 • vibrace 
 • neionizující záření a elektromagnetické pole 
 • fyzická zátěž 
 • pracovní poloha
 • zátěž teplem 
 • zátěž chladem 
 • psychická zátěž 
 • zraková zátěž 
 • biologické činitele 
 • práce ve zvýšeném tlaku vzduchu

Výsledky kategorizace prací slouží jako objektivní podklad pro stanovení opatření k ochraně zdraví při práci a k omezení rizik možného poškození zdraví. Jedná se především o stanovení minimální náplně a četnosti preventivních lékařských prohlídek v rámci závodní preventivní péče a zajištění průběžného sledování expozice zaměstnanců jednotlivým rizikovým faktorům pracovních podmínek měřením. V neposlední řadě slouží hodnocení zdravotních rizik provedené v rámci kategorizace prací taktéž ke stanovení dalších opatření k ochraně zdraví při práci – technická, organizační a náhradní (určení vhodných osobních ochranných pracovních
prostředků).
Ve smyslu § 37 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, se práce podle míry faktorů a jejich rizikovosti pro zdraví zařazují do čtyř kategorií:

 • kategorie první – práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví
 • kategorie druhá – práce, při nichž lze podle současné úrovně poznání výjimečně očekávat u vnímavých jedinců nepříznivý vliv na zdraví, hygienické limity nejsou překračovány
 • kategorie třetí – hygienické limity jsou překračovány, opakovaně se vyskytují nemoci z povolání
 • kategorie čtvrtá – vysoké riziko ohrožení zdraví, které není možno vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření

Zajistíme a provedeme pro vás

–  Kategorizace prací – způsob provedení a vytvoření Návrhu Kategorizace prací

– Měření rizikových faktorů (samostatně nebo ve spolupráci s další akreditovanou laboratoří)

Kontakt:

Ing. Nella Pražáková
Tel: 733 642  271
E-mail: nprazakova@ekotech.cz