Monitorování těkavých organických látek ve vzdušině, analyzátory VAMET

Vážení, naše firma se již řadu let kromě provádění autorizovaného měření emisí, měření pracovního a vnitřního prostředí (viz příloha) zabývá vývojem a výrobou přístrojů pro monitorování těkavých organických látek ve vzdušině.


Jedná se o přístroje ve třech kvalitativních úrovních :
1.    Kontinuální analyzátor VAMET 2000 s FID detekcí splňující požadavky na autorizované měření emisí a kontinuální měření emisí těkavých organických látek dle platné legislativy. Digitální výstup RS 232.

Základní informace jsou obsaženy v příloze ZDE

 

 

2.    Kontinuální analyzátor VAMET 20 s FID detekcí určený pro přesná kontinuální technická měření koncentrace těkavých organických látek v potrubí a ve výrobním prostředí.
Digitální výstup RS 485.

Základní informace jsou obsaženy v příloze ZDE

 

3.    Kontinuální čidlo VAMET 1 s tepelně ionizační detekcí určené pro sledování koncentrace definovaných těkavých organických látek a detekci překročení nastavené limitní koncentrace. Binární výstup (analogový výstup).
Provedení čidla je dle hodnoty měřené koncentrace :
1)    koncentrační (monitorování plnění emisních limitů VOC 0 – 500 ppm) prostř. BNV,
2)    bezpečnostní (monitorování překročení bezpečné koncentrace VOC 0 – 10 000 ppm) pro prostředí SNV (certifikát FTZÚ 09 ATEX 0211 X)

Základní informace jsou obsaženy v příloze ZDE

 

Použití koncentračních čidel VAMET 1:
1)    pro monitorování VOC ve vzdušině odcházející do volného ovzduší z technologií zpracovávajících těkavé organické látky – kontrola dodržování emisních limitů VOC,
2)     pro monitorování VOC ve vzdušině odcházející do volného ovzduší z technologií sloužících ke snižování emisí VOC, a to především ke kontrole jejich správné funkce, případně zjišťování nasycenosti kapacitních zařízení (např filtry s aktivním uhlím)
3)    pro monitorování kvality ovzduší na pracovišti z hlediska chemických škodlivin.

Použití bezpečnostních čidel VAMET 1:
1)    pro monitorování nebezpečí vzniku výbušné atmosféry v provozních prostorech
2)     pro monitorování nebezpečí vzniku výbušné atmosféry ve výduchu
Legislativně vychází použití bezpečnostních čidel z NV 406/2004 Sb. a NV 23/2002 Sb.
Podle ČSN 65 0201, odstavec 6.3.2. je stanoveno, že výrobní prostory s hořlavými kapalinami musí být větrány. Za větrané prostory se považují výrobní prostory, u kterých je zajištěna alespoň šestinásobná výměna vzduchu za hodinu provozu (provozní větrání). V prostorech, kde se vyskytují hořlavé kapaliny I. a II. třídy nebezpečnosti musí být zajištěno havarijní větrání s desetinásobnou výměnou vzduchu za hodinu (havarijní větrání).
Jestliže je výrobní prostor vybaven detektory úniku par (kromě provozů s nízkovroucími kapalinami), havarijní větrání se nepožaduje, pokud dojde:
1)    k samočinnému ohlášení dosažené 10% koncentrace dolní meze výbušnosti do místa trvalé obsluhy posuzovaného technologického procesu, a
2)    následně po spuštění provozního větrání místnosti, v níž se dosáhlo nejvýše 20% koncentrace dolní meze výbušnosti.
Údaje o uvedených limitních koncentracích poskytuje čidlo VAMET 1.

Vysvětlení: Požadované nepřetržité odvětrávání prostor s hořlavinami zvyšuje energetickou náročnost provozu, v zimních měsících navíc vznikají nároky na temperování dotčených prostor.
Variantní použití bezpečnostních čidel VAMET 1 sice vyvolává potřebu jisté vstupní investice, ale následné náklady na provozování prostor s hořlavinami se omezují pouze na periodické ověřování jejich aktivity a funkčnosti.