Pasivní dozimetry Radiella

KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU – RADIELLA

Pasivní dozimetry slouží k monitorování kvality vzduchu v prostředích, jako jsou domácnosti a kanceláře.  Díky své tichosti a malým rozměrům je radiello zvláště vhodné pro monitorování škodlivin ve stísněných prostředích (uvnitř), nevyžadují obtížnou a těžkopádnou instalaci a nezpůsobují hluk, který by mohl rušit klidnou domácnost nebo koncentraci při pracovních činnostech.

Kvalita vnitřního vzduchu se týká vzduchu, který dýcháte v omezeném neprůmyslovém (kanceláře, nemocnice, školy atd.), obytném nebo rekreačním (obchody, kina, restaurace atd.) pracovním prostředí. Zdrojem znečištění je především nábytek a bytové zařízení, barvy, cigaretový kouř, hygienické prostředky pro domácnost, příprava jídel a vzduch, který může přicházet zvenčí. Nejčastějšími chemickými činiteli jsou oxid uhelnatý a oxid uhličitý, oxidy síry a dusíku, ozon (emitovaný např. kopírkami), těkavé organické látky, aldehydy. Na mezinárodní úrovni již mnoho zemí zavedlo do své legislativy normy pro vnitřní znečišťující látky, to také přispělo k realizaci kampaní monitorování kvality vnitřního ovzduší v rámci speciálních programů. Světová zdravotnická organizace (WHO) vypracovala evropské směrnice pro kvalitu vnitřního ovzduší (WHO Guidelines for Indoor Air Quality: Selected Pollutants) pro určité specifické látky znečišťující ovzduší přítomné v uzavřených prostředích. Radiello nabízí platný a neinvazivní systém pro identifikaci a monitorování hlavních vnitřních znečišťujících látek v průběhu času.

Problematika obtěžujících látek v ovzduší bytů a dalších pobytových místností (čekárny, kina, divadla, školy, obchody, sportovní haly)  – zdravotní problémy (kašel, alergie, dýchací obtíže) obtěžování zápachem

Výše uvedená problematika je součástí syndromu nemocných budov (sick building syndrom), na níž se podílejí mimo jiné těkavé organické látky ze stavebních prvků a vybavení místností.

Zdroji emisí jsou např. barvy, laky, lepidla rozpouštědla obsahující benzen (kancerogenní látka), toluen, xyleny, styren a další toxické uhlovodíky, nábytek z dřevotřískového materiálu uvolňující formaldehyd, úklidové prostředky obsahující terpenické látky (z nichž některé jsou alergeny), podlahové krytiny obsahující změkčovadla (ftaláty a vyšší alkoholy vznikající jejich hydrolýzou) apod.

Záchyt těchto látek umožňují pasivní dozimetry Radiello – malá zařízení, bez potřeby el. energie, s jednoduchou obsluhou. Radiella jsou u zákazníka umístěna do problémových prostor a nechají se exponovat po dobu cca 7 dní. Poté my zajistíme jejich analýzu, protokol výsledků a vypracujeme interpretaci naměřených dat (porovnání s limity, toxikologická závažnost, návrh na řešení případně zjištěných problémů).

Kontakty:

Ing. Nella Pražáková
Tel: 733 642  271
E-mail: nprazakova@ekotech.cz

Ing. Luděk John
Tel: 603 518 877
E-mail: ludek.john@ekotech.cz