Měření pracovního a vnitřního prostředí

 Nabízíme akreditovaná měření rizikových faktorů pracovního a vnitřního prostředí, především měření koncentrace prachu, azbestu a chemických látek. V této oblasti vám poskytneme komplexní služby včetně zajištění subdodávek od jiných akreditovaných zkušebních laboratoří. Ve spolupráci rovněž zajistíme měření fyzikálních faktorů, zejména hluku.

 

Měření rizikových faktorů pracovního prostředí

 • výrobní sféra  (strojírenství, stavebnictví, průmysl dřevozpracující, textilní, potravinářský, chemický, sklářský, automobilový, aj.)
 • zemědělské provozy
 • provozovny služeb
 • kanceláře
 • měření kvality vzduchu v prostorách open space kanceláří

V ČR je ochrana zdraví při práci zákonnou povinností, která je zakotvena v legislativě. Zaměstnavatel má povinnost zajistit kategorizaci prací, objektivizaci jednotlivých rizikových faktorů a zabezpečit ochranu zdraví pracovníků s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

V oblasti pracovního prostředí provádíme

 • akreditovaná měření rizikových faktorů – podklad pro kolaudace a kategorizaci prací
 • technická měření pro potřeby firem, např. optimalizaci výroby, provozu vzduchotechniky, apod.
 • odborné expertízy, návštěvy pracovišť, konzultace, prezentace
 • akreditovaná měření tzv. vydýchaného vzduchu, návrhy a poradenství v oblasti klimatizace a cirkulace vzduchu v prostorách kanceláří

Hlavní výhody měření rizikových faktorů prostředí spočívají především v tom, že získáte podklady pro kolaudační řízení nových pracovišť a stavebních objektů, nebo podklady pro kategorizaci prací v souladu s platnou legislativou. Zjistíte objektivní úroveň zátěže pracovníků, čímž můžete včas předejít nemocem z povolání u svých zaměstnanců.
Na základě výsledků technického měření můžete ověřit funkčnost vzduchotechniky ve vztahu k prostředí i používané technologii, lépe zabezpečit jakost výrobků a optimalizovat technologický proces.

PRACH
Měření celkové koncentrace aerosolů a prachu
– zpracování dřeva a výroba nábytku, výroba a zpracování sypkých hmot – potravinářství (mlýny, pekárny, příprava kořenících směsí), stavebnictví (výroba cementových směsí, omítek, štuků), textilní průmysl, zemědělství, provozovny služeb, apod.
Měření celkové a respirabilní koncentrace aerosolů a prachu včetně stanovení obsahu složek, např. kovů, minerálních olejů, oxidu křemičitého a dalších fibrogenních složek, atd.
– zpracování kovů – slévárenské technologie, svařování, řezání, broušení, lisování, frézování, pájení
– výroba skla, porcelánu, keramiky, umělého kamene, kamenictví, doly, lomy

Odběry vzorků vláknitého prachu, stanovení koncentrace azbestových i minerálních vláken
– výroba a zpracování umělých minerálních vláken, stavební práce, demolice, rekonstrukce, apod.

FYZIKÁLNÍ FAKTORY
Měření hluku a osvětlení ve spolupráci
– zpracování kovů – slévárenské technologie, svařování, řezání, broušení, lisování, frézování
– kamenictví, doly, lomy
– zpracování dřeva a výroba nábytku
– textilní průmysl, potravinářství, např. mlýny, sušičky
– zemědělství, provozovny služeb, apod.

CHEMICKÉ LÁTKY
Těkavé organické látky (např. organická rozpouštědla, akryláty, benzíny, chlorované uhlovodíky),  polycyklické aromatické uhlovodíky, isokyanáty, formaldehyd, fenol, atd.
– chemická a farmaceutická výroba, laminace, výroba a zpracování plastů, odmašťování, čištění, aplikace nátěrových hmot, lepidel, ředidel, tmelů, provozovny služeb, apod.
Anorganické látky (kovy a jejich sloučeniny, minerální kyseliny, oxidy dusíku, amoniak, atd.)
– chemická a farmaceutická výroba, chladicí zařízení, zpracování kovů – slévárny, svařovny, galvanovny, zemědělství, provozovny služeb, apod.

Nový legislativní požadavek
Ověření kvality vzduchu přiváděného vzduchotechnickým rozvodem

Měření koncentrace vybraných škodlivin v přívodním vzduchu slouží k ověření kvality vzduchu přiváděného při nuceném větrání, kterou upravuje platná legislativa. Část vztahující se k požadavkům na nucené větrání pracovišť nově zavádí hygienické limity pro škodliviny obsažené v přívodním vzduchu při nuceném větrání.

Poskytujeme i další služby, např. odborné konzultace k dané problematice. V případě vašeho zájmu můžeme zajistit a vést jednání s příslušnými úřady.
Průběh a výsledky měření rizikových faktorů můžeme zpracovat formou prezentace, se kterou seznámíme vedení firmy a další zaměstnance.

Měření kvality vnitřního prostředí budov

V oblasti vnitřního prostředí provádíme měření koncentrace vybraných faktorů, především formaldehydu a těkavých organických látek, a také azbestových a minerálních vláken, lze doporučit jako důkaz o kvalitě prostředí, například jako doklad ke kolaudaci nových staveb nebo po stavebních rekonstrukcích, tedy jako podklad o nezávadnosti prostředí budovy před zahájením jejího užívání. Tyto expertízy nabízíme především pro administrativní objekty, obchody, banky, školy, hotely, rekreační a sportovní zařízení, zdravotnická zařízení, a další.

V posledních desetiletích se projevuje tendence snaha o úsporu tepelné energie, při výstavbě budov a jejich vybavování k používání nových materiálů a produktů, a zároveň se snižuje  intenzita větrání. Tyto trendy jsou příčinou kvalitativních a kvantitativních změn ovzduší v interiérech budov. Stavební materiály mohou do vnitřního prostředí emitovat celou řadu škodlivin. Místnosti jsou vybaveny nábytkem, koberci a textiliemi. Ke znečišťování ovzduší uvnitř budov mohou přispívat i topné, ventilační a klimatizační systémy. Uživatelé budovy také mohou sami znečišťovat prostředí svými aktivitami.
Zhoršování kvality prostředí je nejen příčinou subjektivní nespokojenosti, ale v některých případech může vést i k poškození zdraví. Akutní reakce se projevují většinou jako dráždění spojivek, nosu, hrdla, popřípadě obtěžování pachem. Některé škodliviny vyskytující se v ovzduší mohou mít nepříznivý chronický účinek. Zatímco kvalita vnějšího ovzduší i ovzduší pracovišť je pravidelně zjišťována s cílem minimalizovat expozici škodlivinám, ve vnitřním prostředí a interiérech veřejných nebo soukromých budov je sledována v podstatně menší míře, přestože velká část evropské populace tráví více času ve vnitřním prostředí než v prostředí vnějším.

Měření koncentrace azbestových a minerálních vláken v pracovním
a vnitřním prostředí

AZBEST je označení skupiny minerálů s vláknitou strukturou. Ten byl pro své fyzikálně-chemické vlastnosti,  zejména nehořlavost, pevnost a chemickou odolnost, v minulosti využíván ve stavebnictví jako krytina na střechách, žáruvzdorná izolace, materiál pro vodovodní, kanalizační a vzduchotechnická potrubí, těsnění, a dále se používal pro brzdová obložení.

Zdravotní rizika inhalační expozice azbestu spočívají především v tom, že azbestová vlákna určitých rozměrů se s vdechovaným vzduchem dostávají až do plicních sklípků, kde mohou i po dlouhém časovém odstupu způsobit velmi závažná onemocnění včetně rakoviny plic. Riziko úmrtí u kuřáků exponovaných azbestu je více než 50x vyšší ve srovnání s neexponovanou populací nekuřáků. Tato zjištění vedla mnoho zemí k úplnému zákazu materiálů obsahujících azbest a jeho náhradě jinými minerálními vlákny. V současné době je proto nejvýznamnějším zdrojem expozice manipulace s azbestovými výrobky a jejich sanace.
Riziku expozice azbestu při práci jsou vystaveni především stavební a demoliční pracovníci, pokrývači, elektrikáři, instalatéři, opraváři, údržbáři. Nezávadnost vnitřního prostředí budovy po provedených stavebních rekonstrukcích by měla být rovněž posouzena před zahájením jejího užívání.

Zdravotní rizika expozice azbestu jsou v České republice na rozdíl od jiných vyspělých států stále výrazně podceňována. K odbornému posouzení a zhodnocení situace je naprosto nezbytné znát objektivně zjištěné koncentrace vláken v ovzduší.

Inženýrská činnost v oblasti životního prostředí

 • hlášení týkající se ekologie do systému ISPOP
 • výpočet hmotnostní bilance těkavých organických látek
 • zpracování souhrnné roční provozní evidence IRZ, ISPOP
 • základní hodnocení rizik ekologické újmy
 • provozní řády zdrojů znečišťování dle platné legislativy
 • vypracování žádosti o povolené zdroje znečišťování ovzduší
 • rozptylové studie a odborných posudků dle platné legislativy.