Autorizovaná a technická měření emisí

  •  Tuhé znečišťující  látky

- jednorázové izokinetické odběry, stanovení gravimetrické

- technologie: dřevovýroba, vápenky, cementárny, broušení a tryskání, lakovny, mlýny, sklárny

- speciální odběry v teplém prostředí: kotle na tuhá a kapalná paliva, slévárny, obalovny a jiné

  •  Těkavé organické sloučeniny

- kontinuální stanovení analyzátorem s FID detekcí typu Vamet

- jednorázové odběry adsorpcí, stanovení ve spolupráci GC/ FID, případně GC/MS

- technologie: lakovny, laminátovny, lepení, čistírny oděvů, tiskárny, pražírny kávy, ČSPH a jiné

  •  Plynné znečišťující látky – oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx)oxid uhelnatý (CO)

- kontinuální stanovení analyzátory Uras 10-E a Magnos 6

- technologie: kotle na tuhá, kapalná, plynná paliva, kovárny, slévárny, kuplovny, vápenky, obalovny

  •  Plynné znečišťující látky – oxidy dusíku (NOx)oxid uhelnatý (CO)

- jednorázové odběry, stanovení elektrochemickými převodníky

- technologie: kotle na kapalná a plynná paliva do výkonu 5 MW

  •  Kovy a jejich sloučeniny

- jednorázové izokinetické odběry v pevné a kapalné fázi, stanovení ve spolupráci AAS.

- technologie: galvanovny, slévárny, sklárny.

  •  Chlorovodík, fluor, amoniak, silné minerální kyseliny

- jednorázové odběry absorpcí.

- stanovení  metodou iontové chromatografie fotometrické, potenciometrické.

- technologie: sklárny, galvanovny, předúpravy kovů, chemické výroby

 

Pro nepřetržité sledování emisí těkavých organických látek u zdrojů znečišťování dle aktuální legislativy, provádíme instalaci přístrojů zajišťujících

Kontinuální měření těkavých organických sloučenin

Na dodaném zařízení tuzemské výroby provádíme pravidelnou údržbu a servis, podle požadavku i vyhodnocení zaznamenaných dat. Systém je osazen kontinuálním analyzátorem s FID detekcí.